ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Зразок заяви

1. Загальноуніверситетський вибір

не фахові вибіркові дисципліни (вибір однієї дисципліни із не споріднених освітніх програм):

 1. Правовий аспект публікаційної активності молодого науковця в сучасних умовах.
 2. Психологія кар’єрного зростання.
 3. Механізми захисту прав людини: національні та міжнародні стандарти.
 4. Національне авіаційне законодавство та стандарти ІКАО.
 5. Розвиток креативного / критичного мислення як чинників успішності наукової діяльності.
 6. Інтелектуальні технології та системи.
 7. Організаційна поведінка та крос-культурне управління.
 8. Актуальні проблеми реструктуризації бізнес-структур.
 9. Медіакомунікації в динаміці соціальних процесів.
 10. Інформаційна етика цифрового суспільства.

2.Фаховий вибір
фахові вибіркові дисципліни (вибір двох дисциплін):

 

Вибіркові дисципліни 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 1. Особливості діяльності викладача ЗВО.
 2. Теорія ризиків.
 3. Технологія професійного відбору кадрів.
 4. Стрес-менеджмент.
 5. Універсальні (м'які) здібності ( Soft Skills).
 6. Тайм-менеджмент.
 7. Психологія кар’єрного зростання.

 

Вибіркові дисципліни 051 Економіка 

 1. Стратегічні тенденції розвитку економічних процесів.
 2. Проблеми інвестування діяльності в авіаційній сфері.
 3. Комплексна система економічної безпеки авіаційного транспорту.
 4. Актуальні проблеми стратегічного та антикризового управління.
 5. Технології формування бізнес-моделі авіапідприємства на конкурентних ринках.
 6. Людський капітал в економічній діяльності авіаційного транспорту.
 7. Актуальні проблеми реструктуризації бізнес-структур.

 

Вибіркові дисципліни 053 Психологія

 1. Психологія співзалежних стосунків.
 2. Метапсихологія та її паралогізми.
 3. Індикативні функції предикторів емоційних станів особистості.
 4. Превентивні та корекційні психотехніки здоровязбереження.
 5. Психологія свідомості та механізмів самоаналізу.
 6. Творчість як засіб авторської життєвої позиції людини.
 7. Акмеологія, феноменологія, закономірності та механізми розвитку людини.
 8. Психологічні моделі та методики управління людським фактором.

 

Вибіркові дисциплін 054 Соціологія

 1. Європейський освітній простір: проблеми формування і вектори модернізації.
 2. Методи соціологічного пояснення.
 3. Соціологія тілесності.
 4. Сучасні дослідження інституції освіти.
 5. Методи експертного оцінювання.
 6. Соціологія емоцій.

Вибіркові дисципліни  061 Журналістика

 1. Аналітико-синтетична обробка інформації
 2. Іномовлення України
 3. Медіасистеми в умовах соціально-політичної трансформації
 4. Методологія медіаосвіти в інформаційному суспільстві
 5. Сучасні аспекти медіаконвергенції

Вибіркові дисципліни 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 1. Академічне підприємництво
 2. Інтелектуальна власність і трансфер технологій
 3. Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі
 4. Фінансова та банківська ризикологія
 5. Трансформація функцій регуляторів фінансового ринку
 6. Антикризове фінансове регулювання

Вибіркові дисципліни 073 Менеджмент

 1. Управління організаційними змінами
 2. Лідерство і персональний розвиток в організації
 3. Маркетинговий менеджмент
 4. Комунікаційний менеджмент
 5. Управління міжнародними корпораціями
 6. Ризик-менеджмент та венчурний бізнес
 7. Управління людським капіталом

Вибіркові дисципліни 075 Маркетинг

 1. Математичне моделювання в наукових дослідженнях
 2. Інтелектуальний аналіз даних
 3. Big-data marketing
 4. Управління конфліктами в ланцюгах створення цінності
 5. Аутсорсинг в ланцюгах постачання
 6. Маркетингове забезпечення управління розвитком територій
 7. Ефективність менеджменту зелених інвестицій
 8. Управління екологічною безпекою економічних систем на засадах маркетингу
 9. Маркетинг екологічних стратегій
 10. Партнерство стейкхолдерів в системі соціально-екологічної відповідальності
 11. Бренд менеджмент країн, регіонів та міст
 12. Маркетинг сталого розвитку

Вибіркові дисципліни 081 Право

 1. Сучасне кримінальне право України.
 2. Актуальні проблеми процесуального права в сучасній юриспруденції.
 3. Актуальні питання правового регулювання та охорони публічних фінансів.
 4. Загальна теорія кваліфікації кримінальних правопорушень.
 5. Проблеми публічно та приватно-правового регулювання.
 6. Проблеми адміністративного права і процесу.
 7. Механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічному управлінні.
 8. Право України в умовах інтеграції до Європейського Союзу.
 9. Правові засади децентралізованих фінансів та віртуальних активів.

 

Вибіркові дисципліни 101 Екологія

 1. Стратегія управління та поводження з відходами.
 2. Засоби і системи контролю стану атмосфери.
 3. Оцінка екосистемних послуг.
 4. Динаміка забруднення довкілля.
 5. Методи і засоби контролю стану атмосфери в межах техногенно навантажених територій.
 6. Моніторинг стану атмосфери.
 7. Дистанційні методи для вирішення задач в екології.
 8. Зелені технології в авіаційній інфраструктурі.
 9. Геоінформаційні системи в екології.

 

Вибіркові дисципліни 102 Хімія

 1. Термодинаміка хімічних процесів.
 2. Кінетика каталітичних процесів.
 3. Вплив діелектричної сталої на іонні рівноваги.
 4. Хімія наносистем.
 5. Електрохімічні перетворювачі енергії.
 6. Хімічні джерела енергії.
 7. Теорія рідкого стану речовин.
 8. Сучасний стан хімії поверхневих явищ.

 

Вибіркові дисципліни 121 Інженерія програмного забезпечення

 1. Сучасні технології онтологічного проєктування програмних систем.
 2. Семантичні технології Web програмування.
 3. Сучасні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки.
 4. Методи інтелектуального аналізу даних в інженерії програмного забезпечення.
 5. Технології проєктування програмного забезпечення Інтернету речей.
 6. Системи та технології виявлення уразливостей інформаційних систем.

 

Вибіркові дисципліни 122  Комп`ютнерні науки

 1. 3D-моделювання процесів і систем.
 2. Квантові обчислення та комунікації.
 3. Методи та алгоритми розпізнавання образів.
 4. Моделі розподілених обчислень.
 5. Технології інтернету речей.
 6. Технології стільникових мереж 5G.
 7. Хмарні технології та сервіси.
 8. Кібербезпека в аспекті інформатизації.
 9. Оптимізація процесів в ІТ-сфері.

 

Вибіркові дисципліни 123 Комп’ютерна інженерія

 1. Агентні технології побудови кіберфізичних систем
 2. Моделі, методи та технології дослідження трафіку комп’ютерних мереж
 3. Сигнатурні засоби захисту інформації комп'ютерних систем на базі ПЛІС
 4. Високопродуктивні розподілені обчислювальні  системи та хмарні технології
 5. Технології інтелектуального аналізу даних в комп'ютерній інженерії
 6. Спеціалізовані динамічно реконфігуровані комп’ютерні системи

 

Вибіркові дисципліни 125 Кібербезпека та захист інформації

 1. Сучасні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки.
 2. Сучасні системи виявлення вторгнень.
 3. Онтологія побудови системи захисту інформації з обмеженим доступом.
 4. Моделі і методи захисту інформаційно-комунікаційного кіберпростору на основі інтелектуального розпізнавання загроз.
 5. Нейромережеві підходи оцінювання параметрів безпеки інформаційних систем.
 6. Аудит кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури.
 7. Технології захисту кіберфізичних систем.
 8. Системи та технології виявлення уразливостей інформаційних систем.
 9. Методологія оцінювання ризиків безпеки ресурсів інформаційних систем.
 10. Методи ідентифікації аномальних станів для системи виявлення вторгнень.
 11. Моделі і методи оцінювання шкоди у разі витоку інформації з обмеженим доступом.
 12. Методологія побудови нейромережевих засобів кібербезпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем.
 13. Методи і системи оцінювання рівня критичності об’єктів критичної інфраструктури.
 14. Адаптивні експертні системи розпізнавання аномалій та кіберзагроз.
 15. Моделі та методи оцінювання уразливостей ресурсів інформаційних систем.
 16. Методи оптимізації систем кібербезпеки в умовах інформаційних впливів.

 

Вибіркові дисципліни 131 Прикладна механіка

 1. Променеві методи обробки.
 2. Триботехнічні та експлуатаційні властивості мастильних матеріалів.
 3. Трибологія полімерних матеріалів.
 4. Процеси фізико-хімічної механіки в елементах трибологічних систем.
 5. Присадки і добавки до мастильних матеріалів.
 6. Полімерні матеріали та композити триботехнічного призначення.

 

Вибіркові дисципліни 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 1. Математичні моделі багатофазних течій.
 2. Методи варіаційного числення в наукових дослідженнях.
 3. Чисельні методи розрахунку робочих процесів в рідинно-газових системах ЛА.
 4. Втомний ресурс авіаційних конструкцій
 5. Неруйнівні методи контролю авіаційних конструкцій.
 6. Методи моніторингу технічного стану авіаційних конструкцій в експлуатації.

 

Вибіркові дисципліни 142 Енергетичне машинобудування.

 1. Аеродинаміка осьових компресорів газотурбінних двигунів.
 2. Енергетичні методи впливу на параметри та характеристики двигунів.
 3. Комп`ютерні технології в проектуванні двигунів та енергетичних установок.
 4. Фізичне та математичне моделювання процесів в двигунах та енергетичних установах.
 5. Сучасні заходи енергозбереження в теплоенергетиці.
 6. Перспективні та сучасні технології переведення транспорту на моторні палива альтернативні нафтовим.
 7. Технічне обслуговування газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів.
 8. Сучасні системи та агрегати підготовки природного газу до транспортування.
 9. Теорія газотурбінних двигунів з тербовентиляторною приставкою.
 10. Повітряні гвинти силових установок безпілотних літальних апаратів.

 

Вибіркові дисципліни 161 Хімічні технології та інженерія

 1. Адсорбція і адсорбенти в хімічній технології
 2. Хімія природних сполук
 3. Контроль якості пально-мастильних матеріалів
 4. Токсичність традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів
 5. Авіаційні паливно-мастильні матеріали
 6. Сучасні технології модифікації палив і пально-мастильних матеріалів

 

Вибіркові дисципліни 172 Електронні комунікації та радіотехніка

 1. Методи обробки сигналів і експериментальних даних в наукових дослідженнях.
 2. Технології штучного інтелекту в телекомунікаціях та радіотехніці.
 3. Цифрові системи авіаційного електрозв'язку.
 4. Сучасні технології програмування для проведення експериментальних досліджень.
 5. Технології стільникових мереж 5G.
 6. Сучасні моделі біомедичних процесів.
 7. Застосування інформаційних технологій при діагностуванні біомедичних об’єктів.

 

Вибіркові дисципліни 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

 1. Багато-критеріальна оптимізація на основі популяційних алгоритмів
 2. Інтелектуальні системи обробки зображень
 3. Нечіткі нейронні мережі.
 4. Штучні нейронні мережі глибокого навчання.
 5. Нечітка логіка в аерокосмічних системах.
 6. Інтелектуальні системи управління літальних апаратів.
 7. Системи автоматизованого проектування безпілотних літальних апаратів та їх обладнання.
 8. Робототехнічні системи і комплекси.
 9. Інтегровані навігаційні комплекси безпілотних літальних апаратів.

 

Вибіркові дисципліни 175 Інформаційно-вимірювальні технології

 1. Методи та засоби обробки результатів НД.
 2. Наукові гіпотези та їх експериментальна перевірка.
 3. Прилади для вимірювання механічних величин.
 4. Робото-технічні системи / Robotic systems.
 5. Система штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні.
 6. Математичні моделі світлотехнічних систем.

 

Вибіркові дисципліни 191 Архітектура та містобудування

 1. Типологічний аналіз в архітектурі
 2. Інноваційні технології в архітектурному формоутворенні
 3. Сучасні концепції розвитку містобудування
 4. Нейроархітектура
 5. Розвиток професійної сфери архітектури в Україні
 6. Технології розумного міста

 

Вибіркові дисципліни 192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Будівництво та цивільна інженерія у складних інженерно-геологічних умовах.
 2. Сталезалізобетонні конструкції: моделювання, проєктування, будівництво.
 3. Залізобетонні конструкції: моделювання, проєктування, будівництво.
 4. Теорія та практика сучасного містобудування.
 5. Наукові засади проєктування автомобільних доріг і аеродромів.
 6. Міські вулиці та дорожньо-транспортні споруди.
 7. Металеві конструкції: моделювання, проєктування, будівництво.
 8. Основи інформаційно-параметричного програмування в галузі будівництва та цивільної інженерії.

 

Вибіркові дисципліни 242 Туризм та рекреація

 1. Картографічні студії в міжнародному туризмі
 2. Країнознавчі та краєзнавчі студії в міжнародному туризмі
 3. Студії з теоретичних проблем міжнародного туризму
 4. Теорія міжнародних туристичних систем

 

Вибіркові дисципліни 272 Авіаційний транспорт

 1. Радіотехнічні системи і J-кореляційною обробкою сигнала.
 2. Структурно-параметричний синтез безпілотних авіаційних систем.
 3. Когнітивні авіаційні транспортні системи.
 4. Методи інтеграції та оптимального оброблення даних в системах навігації та управління рухом.
 5. Адаптивно-нейронні мережі розпізнавання і управління аерокосмічних обєктів.
 6. Штучний інтелект в авіації.

 

Вибіркові дисципліни 275 Транспортні технології

 1. Інжиніринг та реінжиніринг процесів авіаперевезень.
 2. Методи забезпечення безпеки інтегрованих транспортних систем.
 3. Закономірності впливу людського фактору на авіаційну транспортну систему.
 4. Технології наземного обслуговування в аеропортах.
 5. Система управління ризиками авіаційної безпеки.
 6. Наукові засади ефективного функціонування авіатранспортних систем.
 7. Діджиталізація в галузі авіаційного транспорту.

 

Вибіркові дисципліни 281 Публічне управління та адміністрування

 1. Державна політика та управління
 2. Публічне управління економікою та її галузями
 3. Публічне управління та адміністрування у соціальній сфері
 4. Публічне управління та адміністрування як система
 5. Інститути і процеси публічного управління

 

Вибіркові дисципліни 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 1. Зовнішня політика держав та сучасне авіакосмічне співробітництво
 2. Зовнішня політика космічних держав в системі сучасних міжнародних відносин
 3. Історичні типи міжнародного порядку в сучасних міжнародних відносинах
 4. Міжнародне безпекове середовище в умовах нових глобальних загроз
 5. Україна в умовах нового світового порядку

 

Вибіркові дисципліни 292 Міжнародні економічні відносини

 1. Соціальна відповідальність ТНК.
 2.  Інтелектуальне лідерство.
 3.  Особливості та принципи наукових міжнародних досліджень світового господарства.
 4. Економічні проблеми міжнародних відносин, глобального і регіонального розвитку.
 5. Сучасні економічні теорії.
 6. Міжнародне співробітництво в авіакосмічній галузі.
 7. Міжнародна авіакосмічна діяльність.

 

Вибіркові дисципліни 293 Міжнародне право

 1. Актуальні проблеми взаємодії міжнародного та національного права
 2. Міжнародний судовий захист
 3. Міжнародно-правова кваліфікація воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією внаслідок агресії проти України та відповідальність за них
 4. Міжнародно-правова система: тенденції розвитку і трансформації
 5. Правове та інституційне забезпечення адаптації законодавства України до **acquis* *ЄС