ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Офіційні документи (Нормативні документи, Положення, та ін.)

 

Нормативні документи

Закони України
 1. Про вищу освіту: Закон України
 2. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України
Постанови Кабінету Міністрів України
 1. Деякі питання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: Постанова КМУ від 27 липня 2016 р. № 567 UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2016-%D0%BF#Text
 2. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: Постанова КМУ від 12.01.2017 № 40.
 3. Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії: Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167.
 4. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): Постанова КМУ від 23.03.2019 № 261
 5. Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій: Постанова КМУ від 012.2021. № 1256. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1256-2021-%D0%BF#Text
 6. Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії: Постанова КМУ від 12.01.2022 р. № 44. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text
 7. Про внесення змін до постанови КМ України від 21.03.2022 р. № 341 «Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії». UTL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-12-sichnya-2022-r-44-341
Накази Міністерства освіти і науки України
 1. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам: Наказ від 01.2016  № 13. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#Text
 2. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: Наказ 12.01.2017  № 40. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
 3. Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії: Наказ від 08.05.2019 № 533 UTL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-atestacijnoyi-spravi-zdobuvacha-stupenya-doktora-filosofiyi?fbclid=IwAR3NLj7bRtMuxu-d4ojuJNZTD2LOvLJ0zr6SGdSL8NLNxgZzF7Kw_chT4Rs
 4. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : Наказ від 23.09.2019 №1220. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text
 5. Про результати змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти: Наказ від 30.04.2020 № 584 UTL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-metod-rekomendacziyi.docx
 6. Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки: Наказ від 01.2021  № 102. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0122-21#top
 7. Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук: Наказ від 12.2021 № 1359 UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text
 8. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії: Наказ від 23.03.2022 № 268 UTL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-nakaziv-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-shodo-utvorennya-specializovanih-vchenih-rad-dlya-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi
 9. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії: Наказ від 17.06.2022 № 564 UTL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2022/06/17/Nakaz-17.06.2022-564-Pro.vnes.zmin.do.nakaziv.MON.shchodo.utv.vchenykh.rad.stup.DF.pdf
 10. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства щодо утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії: Наказ від 03.02.2022 № 102 UTL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2022/02/vid-030222-102-zmini-df.pdf
Положення Національного авіаційного університету
 1. Положення про освітні програми Національного авіаційного університету UTL
 2. Положення про порядок скасування рішень разових спецрад
 3. Положення про Відділ аспірантури та докторантури  Національного авіаційного університету