ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Офіційні документи (Нормативні документи, Положення, та ін.)

 

Нормативні документи

Закони України
 1. Про вищу освіту: Закон України
 2. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України
Постанови Кабінету Міністрів України
 1. Деякі питання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: Постанова КМУ від 27 липня 2016 р. № 567 UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2016-%D0%BF#Text
 2. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: Постанова КМУ від 12.01.2017 № 40.
 3. Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії: Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167.
 4. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): Постанова КМУ від 23.03.2019 № 261
 5. Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій: Постанова КМУ від 012.2021. № 1256. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1256-2021-%D0%BF#Text
 6. Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії: Постанова КМУ від 12.01.2022 р. № 44. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text
 7. Про внесення змін до постанови КМ України від 21.03.2022 р. № 341 «Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії». UTL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-12-sichnya-2022-r-44-341
Накази Міністерства освіти і науки України
 1. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам: Наказ від 01.2016  № 13. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#Text
 2. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: Наказ 12.01.2017  № 40. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
 3. Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії: Наказ від 08.05.2019 № 533 UTL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-atestacijnoyi-spravi-zdobuvacha-stupenya-doktora-filosofiyi?fbclid=IwAR3NLj7bRtMuxu-d4ojuJNZTD2LOvLJ0zr6SGdSL8NLNxgZzF7Kw_chT4Rs
 4. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : Наказ від 23.09.2019 №1220. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text
 5. Про результати змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти: Наказ від 30.04.2020 № 584 UTL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-metod-rekomendacziyi.docx
 6. Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки: Наказ від 01.2021  № 102. UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0122-21#top
 7. Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук: Наказ від 12.2021 № 1359 UTL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text
 8. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії: Наказ від 23.03.2022 № 268 UTL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-nakaziv-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-shodo-utvorennya-specializovanih-vchenih-rad-dlya-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi
 9. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії: Наказ від 17.06.2022 № 564 UTL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2022/06/17/Nakaz-17.06.2022-564-Pro.vnes.zmin.do.nakaziv.MON.shchodo.utv.vchenykh.rad.stup.DF.pdf
 10. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства щодо утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії: Наказ від 03.02.2022 № 102 UTL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2022/02/vid-030222-102-zmini-df.pdf
Положення Національного авіаційного університету
 1. Положення про освітні програми Національного авіаційного університету UTL
 2. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному авіаційному університеті
 3. Положення про порядок скасування рішень разових спецрад
 4. Положення про Відділ аспірантури та докторантури  Національного авіаційного університету